Язык/Language/Тили:

Октуу

Training

Биздин бардык тренингдер мыкты иштетилген теориялык базада жана тажрыйбалык мисалдарда негизделген. Окутуу талкуулоо, маселелерди жана тесттерди чечүү ыкмалары колдонулган аудиториялык сабак түрүндө өткөрүлөт. Муктаждык болгондо, корпоративдик тренингдерди кардардын айкын көйгөйлөрүнө негиздеп, өзгөртүп түзөбүз.

Тренингдин максаты – ФОЭС (Финансы Отчеттуулугунун Эл аралык Стандарттары) тууралуу тутумдуу билим берүү.

Курс төмөндөгү адистер үчүн түзүлгөну:

 • бухгалтерлер;
 • финансы көзөмөлчүлөрү;
 • финансы талдоочулары;
 • финансы директорлору;
 • биргелешкен финансы отчеттуулугун даярдоо боюнча адистер.

ТРЕНИНГДИН ТҮЗҮЛҮШҮ

ФОЭС боюнча тренинг үч деңгээлден турат:

 • Баштапкы;
 • Орто;
 • Жогорку.
training structure

БИЗДИН “ФОЭС ТИН БАШТАПКЫ ДЕҢГЭЭЛИ”ДЕП АТАЛГАН КУРСУБУЗДА ОТЧЕТТУУЛУКТУ ЭЛ АРАЛЫК СТАНДАРТТАРГА ЫЛАЙЫК ЖЕҢИЛ ЖАНА ЭРКИН ТҮЗГӨНДҮ ҮЙРӨНҮП АЛАСЫЗ

Эгерде Сиз кымбат эмес сырткы каржылоону аракеттенип издеп жатсаңыз, анда сыртсалым ээлеринин биринчи жана маанилүү талабы менен кезиккенсиз –финансы отчеттуулугу эл аралык стандарттарга ылайык түзүлүүгө тийиш.

БУЛ КУРС КИМДЕР ҮЧҮН: Эгерде Сиз чет өлкөлүк өнөктөр менен кызматташтыкты баштайын деп турсаңыз, же башкаруучулук эсептин тутумдарын ишке киргизип жатсаңыз, же компаниядагы иштердин анык абалын көргүңүз келсе, ошондой эле:

 • финансы көзөмөлчүлөрү ;
 • финансы талдоочулары;
 • финансы директорлору жана  финансы  тармагына кайдыгер эмес адамдардын бардыгы үчүн.

СИЗДИ ЭМНЕГЕ ҮЙРӨТҮШӨТ: “Баштапкы деңгээл“ курсу ФОЭСтин стандарттары темаларына карата бириктирилген 5 модулдан турат. Катталып жатканда, Сиз курска толугу менен, же өзүңүз тандап алган модулдарга жазылсаңыз болот.

1- Модуль: “Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер” (1күн). Негизги каражаттардын бардык багыттары каралат, негизги каражаттарды эсепке алуу, соңку чыгымдар, баалоо жаңы баа коюу, негизги каражаттарды эсептен чыгаруу.
ФОЭС (IAS) 16, ФОЭС (IAS) 17 каралат.

2- Модуль: “Бириктирүү” (1 күн). Бул модулда бөлүнгөн тиешелүү компанияларды каржылоого байланышкан стандарттар каралат; бизнести бириктирүүнүн багыттары ФОЭС(IFRS) 3 талаптарына ылайык; Бириктирүүнүн мисалдары жана ыкмалары келтирилет.
ФОЭС (IFRS) 3, ФОЭС (IAS) 27 каралат.

3- Модуль: “Финансы куралдары” (1 күн). Бул модуль финансы куралдары тууралуу маалыматты эсепке алуу, классификациялоо, өлчөө, көрсөтүү жана ачыкка чыгаруу.
ФОЭС (IAS) 39 каралат.

4- Модуль: “Акча каражаттарынын кыймылы жана резервдер тууралуу отчет” (1 күн). Жыйынтыктоочу модулда ФОЭС (IAS)7 жардамы менен акча каражаттарынын кыймылы тууралуу отчеттун түзүлүшү жана аны даярдоонун ыкмалары талкууланат; отчеттук күндөн кийин болгон окуялардын түрлөрү жана алардын финансы отчеттуулугуна тийгизген таасири ФОЭС (IAS)1 0, ошондой эле, резервдерди жана шарттуу милдеттенмелерди түзүү ФОЭС (IAS) 37.
ФОЭС (IAS)7, ФОЭС (IAS)10, ФОЭС (IAS)37 каралат.

5- Модуль: “Салыктар”
– Учурдагы салык салуунун ирети,
– эсепке алуунун жана баалоонун багыттары,
– кечеңдетилген салык салууну кыйла татаал катары финансы отчеттуулугунда көрсөтүү, ошондой эле,
– Кыргызстандагы бөлүп коюлган салык салууну эсептөөнүн өзгөчөлүктөрү талкууланат.
ФОЭС (IAS) 12 каралат

ТЕОРИЯНЫ ТАЖРЫЙБА МЕНЕН БЕКЕМДЕҢИЗ: ФОЭСти КЫЙЛА ЖОГОРКУ ДЕҢГЭЭЛДЕ ОКУП ҮЙРӨНҮҢҮЗ.

Сиз, чет өлкөлүк өнөктөр менен кызматташууну пландаштырып жана кымбат эмес сырткы каржылоону табууга аракеттенип жаткан компания үчүн өзүнүн отчеттуулугун эл аралык стандарттарга ылайык даярдоонун абдан  маанилүүлүгүн  билесиз. Эми Сиз ФОЭСтин негиздерин кылдат окуп үйрөнүү зарыл экендигин көрүп турасыз.

СИЗДИ ЭМНЕЛЕРДИ БИЛҮҮГӨ ҮЙРӨТҮШӨТ: “Орто деңгээли” курсу ФОЭСтин стандарттары  темаларына карата бириктирилген 8 модулдан турат.

1- Модуль: “Бириктирүү” (2 күн). Салымдардын 3 түрү каралат (бөлүнгөн тиешелүү компаниялар, көз каранды компаниялар жана биргелешкен ишканалар); ФОЭС (IFRS) 3 “Бизнести бириктирүү” стандартына ылайык бизнести бириктирүүдөгү багыттар, ошондой эле ээлик үлүштүн чоңойтулушу жана азайтылышы менен коштолгон татаал бириктирүү (мисалдар менен) каралат.
Жаңы стандарттар менен таанышуу:
– ФОЭС (IFRS) 10 “Бириктирилген финансы отчеттуулугу”
– ФОЭС (IFRS) 11 Биргелешкен ишкердүүлүк тууралуу макулдашуу”;
– ФОЭС (IFRS) 12 “Башка компаниялардагы ишкердүүлүк үлүш тууралуу маалыматты ачыкка чыгаруу”.
ФОЭС (IFRS) 3, ФОЭС (IAS) 27, ФОЭС (IAS) 28, ФОЭС (IAS) 31, ФОЭС (IFRS) 10, ФОЭС (IFRS) 11, ФОЭС (IFRS) 12 каралат.

2- Модуль “Сыртсалымдык мүлк жана аренда” (1 күн). ФОЭС (IAS) 40 “Сыртсалымдык мүлк” стандартынын талаптарына ылайык:
Сыртсалымдык мүлктү эсептөөнүн бардык багыттарын талдоо;
Сыртсалымдык мүлктү классификациялоо жана баштапкы эсепке алуу, соңку чыгымдар,баалоо жана жаңы баа берүү каралат.
Ошондой эле, ЭКОС (IAS) 17 талаптарына ылайык:
аренданын типтери жана классификациянын негиздери, финансылык жана операциялык аренданы эсепке алуу, активдерди сатып, кайра арендага алуу каралат.
ФОЭС (IAS) 40, ФОЭС (IAS) 17 каралат.

3- Модуль: “Тоо-кен өндүрүүчү тармактар” (1 күн). Тоо-кен өндүрүүчү тармактардын компаниясындагы эсепке алуунун өзгөчөлүктөрү;
ФОЭС (IFRS) 6 талаптарына ылайык чалгындоо жана кендерди баалоого жумшалчу чыгымдарды эсепке алуу;
Финансы отчеттуулугунун максаттары үчүн минералдык запастарды жана ресурстарды баалоо.
ФОЭС (IFRS) 6 каралат.

4- Модуль “Айыл чарбасы” (1 күн). Бул модуль ФОЭС (IAS) 41 “Айыл чарбасы” деп аталган стандартка арналган (биологиялык активдерди жана алардын туура наркын аныктоонун ыкмаларын классификациялоо; айыл чарба продукциясына тиешелүү маалыматты ачыкка чыгаруу).ФОЭС (IAS) 41 каралат.

5– Модуль “Каржы куралдары” (2 күн). ФОЭС (IAS) 39 стандартынын бардык багыттары кылдаттык менен каралат, туунду финансы куралдары жана финансы куралдарынын баасынын түшүүсү дагы камтылат; ФОЭС (IFRS) 7 ылайык маалыматты ачыкка чыгаруу; ФОЭС (IAS) 32 “Финансы куралдарын көрсөтүү” стандартына ылайык алмаштырылууга жөндөмдүү финансы куралдарын классификациялоо жана эсепке алуу. ФОЭС (IFRS) 7, ФОЭС (IAS) 32, ФОЭС (IAS) 39 каралат.

6- Модуль “Активдердин баасынын түшүүсү”(1 күн). Баанын түшүүсү, ордун толтуруучу сумманы баалоо, баанын түшүүсүнөн болгон чыгымдарды эсептөө, генерация бирдигин жана ага байланыштуу иш репутациясынын баасынын түшүүсүн аныктоо, ошондой эле, ФОЭС (IAS) 36 “Активдердин баасынын түшүүсү” стандартына ылайык бардык татаал багыттарды ачып көрсөтүүчү тапшырмалар.
ФОЭС (IAS) 36 каралат.

7- Модуль: “Салыктар” (1күн). Бул модуль учурдагы салык салууну талдоого, ошондой эле, финансы отчеттуулугунда кечеңдетилген салык салуунун кыйла татаал катары эсепке алынып, бааланып жана көрсөтүлүшүнүн ар түрдүү багыттарын кароого арналган.
ФОЭС (IAS) 12 каралат.

8- Модуль “Соода жана тейлөө компаниялары” (1 күн). ФОЭС (IAS) 18 “Түшкөн акча” стандартына ылайык, түшкөн акчаны эсепке алуудагы суроолор жана кыйынчылыктар, ошондой эле, сатууга дайындалган кыймылсыз активдер жана токтотулган ишкердик.
ФОЭС (IFRS) 5, ФОЭС (IAS) 18 каралат.

КАДЫРЕСЕ  ГАНА АДИС ЭМЕС, МЫКТЫЛАРДЫН АРАСЫНДАГЫ МЫКТЫ АДИС БОЛУУГА УБАКЫТ КЕЛДИ!

Сиз профессионалдык деңгээлде эл аралык стандарттарга ылайык түзүлгөн отчеттуулук Сиздин компаниянын алдына кандай перспективаларды ачарын эми билесиз. Сиз иш убагында өзүңүздү ишенимдүү сезиш үчүн, ФОЭС менен иштөөнүн баалуу ыкмаларын автоматтай жеткилеңдикке чейин чыңдоо гана калды. Сунуш кылынган тренинг иш жүзүндөгү тажрыйбалык ыкмаларды  өнүктүрүүгө багытталган. Анын катышуучулары 1С тин үч базасынын негизинде (биз беребиз) ФОЭСке ылайык бириктирилген отчеттуулук даярдоого тийиш.

БУЛ КУРС КИМДЕР ҮЧҮН: Окуу материалы менен таанышуу курстарын өткөн, баштапкы жана орто курстарды окуган бухгалтерлер, финансы көзөмөлчүлөрү, финансы талдоочулары, финансы директорлору үчүн.

СИЗДИ ЭМНЕЛЕРДИ БИЛҮҮГӨ ҮЙРӨТҮШӨТ: Сунушталып жаткан деңгээл бириктирилген финансы отчеттуулугун түзүүнүн бардык өзгөчөлүктөрүн көрсөтүп берүүгө багытталган. Мындай финансы отчеттуулугу MS Word форматында көрсөтүлөт. Отчетту түзүү биздин MS Excel  базасында жазылган “Глобал” деп аталган программабыздын жардамы менен ишке ашырылат.

ЖОГОРКУ КУРС ТӨМӨНКҮ МОДУЛДАРДАН ТУРАТ

 • “Трансформациялык жана бириктирилген таблицаларды даярдоо”;
 • “Негизги каражаттар”;
 • “Дебитордук жана кредитордук карыздар”;
 • “Сыртсалымдар”;
 • “Запастар”;
 • “Акча жана акчанын эквиваленттери”;
 • “Кредиттер жана финансылык лизинг”;
 • “Капитал”.
 • “Түшкөн акча”;
 • “Өздүк нарк”;
 • “Байланыштуу жактар туралуу ачыкка чыгарылган маалымат”;
 • “Сегменттер тууралуу ачыкка чыгарылган маалымат”;
 • “Финансы куралдарына байланышкан тобокелдиктер тууралуу ачыкка чыгарылган маалымат”.

ОНДОЙ ЭЛЕ, БИЗ ДипИФР СЫНАГЫН ТАПШЫРУУ ҮЧҮН ДАЯРДОО КУРСУН СУНУШ КЫЛАБЫЗ

Даярдоо курсунун максаты – Финансы чөйрөсүнүн жаш адистерине ФОЭС тармагында профессионалдуу билим жана квалификациялык сынакты биринчи иретте эле ийгиликтүү тапшыруу үчүн жетиштүү болгон сынактык ыкмаларды сунуштайбыз. Эгерде Сиз биздин даярдоо курсубузга (аудиториялык сабактардын 96 академиялык сааты) жазылган болсоңуз, Сизге даярдануу үчүн теориялык материалдар кылдаттык менен берилген окуу китептерин (теориялык бөлүм) беришет, аларда мисалдар  жана көнүгүүлөр келтирилген; Мисалдардын жыйнагында биз иштеп чыккан мисалдар, андан сырткары, мурда болуп өткөн DipIFR Eng и DipIFR Rus экзамендеринин тапшырмалары берилген (http://www.accaglobal.com/gb/en/employer/products-services/our-qualifications/dipifr.html сайтында көрсөтүлгөн  DipIFR Rus болуп өткөн экзамендери дагы материалдардын топтомуна кирет).

Курсту ийгиликтүү аяктап, сынак тапшыргандан  Финансы Отчеттуулугу боюнча Эл аралык (ДипИФР) /Diploma in the International Financial Reporting (DipIFR) Диплом аласыз. Окууну ФОЭС (DipIFR (Rus) боюнча сертификат алган, ФОЭС тармагында көп жылдык  практикалык жана окутуучулук тажрыйбасы бар адистер өткөрөт.

An independent member of Baker Tilly International